Kirjavinkki: Matkantekoa ja käännekohtia - Tom Andersen

Ihmiset ja ilmiöt | Aapo Pääkkö | 16.3.2023

Jaa artikkeli

Kirja dialogisesta vuorovaikutuksesta ja kosketetuksi tulemisesta sekä psykiatrian toimintatapojen muutoksesta

Sosiaalipsykiatrian professori Tom Andersen kuvaa kirjassa omaa ammatillista ja henkilökohtaista kehitystään pitkän uransa aikana lääkärinä, psykiatrina ja perheterapeuttina. Hän oli kriittinen oman alansa perinteitä ja työkäytäntöjä kohtaan ja tuli kansainvälisesti tunnetuksi erityisesti reflektiivisiin ryhmiin ja prosesseihin liittyvästä kehittämistyöstään.

Kirjan ovat toimittaneet Andersenin käsikirjoitusten pohjalta Magnus Hald, Bengt Karlsson ja Rolf Sundet. He ovat myös kirjoittaneet johdantoluvun, jossa esitellään Andersen ja joitain hänen avainkäsitteistään.

Kirjan ajankohtaista sisältöä voi hyödyntää käytännön työssä, tutkimuksessa ja koulutuksessa. Andersenin ajattelu haastaa lukijan pohtimaan omaa työtään ihmisten parissa.

Andersenin kirjasta meitä vinkannut Aapo Pääkkö (kuvassa) vastaa esittämiimme kysymyksiin.

Mitä kirja voisi antaa lasten ja perheiden kanssa työskenteleville?

Tulevan klassikkokirjan Matkantekoa ja käännekohtia kirjoittaja professori, psykiatri ja perheterapeutti Tom Andersen oli reflektiivisten työtapojen merkittävä kehittäjä. Kirjassaan hän kuvaa keskustelun rakenteita ja reflektiivisiä työtapoja havainnollistaen, missä yhteyksissä ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi. Andersen avaa näkökulmia kriisissä olevien ihmisten kohtaamiseen dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti. Hän kertoo edistyksellisellä ja konkreettisella tavalla ruumiillisuudesta, hengityksestä, sanoista ja niiden merkityksestä ja siitä, mitä on tulla toisten ilmaisujen koskettamaksi ja kuinka vastata toisten ilmaisuihin heitä auttavalla tavalla. Kirjan sisältö palvelee monipuolisesti lastensuojelussa ihmisten kohtaamistyötä tekeviä.

Mitkä ovat kirjan keskeisimmät viestit?

Tom Andersen oli monessa asiassa pari-kolmekymmentä vuotta aikaansa edellä. Etenkin hänen ymmärryksensä vuorovaikutuksen ruumiillisuudesta on erittäin ajankohtaista tänäkin päivänä.

Kirjassa kuvataan Andersenin ammatillista kehitystarinaa biologisesti orientoituneesta psyykenlääketutkijasta kohti humaanin kohtaamisen mestariutta. Kirja kertoo siitä, kuinka oma ajattelu muuttuu merkittävien kohtaamisten ja elämäntapahtumien toimiessa käännekohtina ammatillisen kasvun polulla. Yhtenä keskeisenä teemana on reflektiivisten työtapojen synty ja kehittyminen. Lukija saa ideoita siitä, kuinka hyödyntää reflektiivisiä työtapoja ihmisten kohtaamisessa. Andersenin päätavoitteena oli rakentaa apua tarvitseville heitä kunnioittavaa hoitoa niin psykiatriassa kuin muissakin palveluissa. Andersen ei halunnut auttamisjärjestelmän rakentuvan mekanistiselle työkulttuurille, jossa ihmisen yksilöllisyydestä ja vaikuttavien lähisuhteiden kokonaisuudesta irrotettua yksittäistä ongelmaa hoidetaan manualisoiduilla menetelmillä. Sen sijaan hän halusi, että ihmiset tulevat kuulluksi ja heille vastataan heidän itsereflektiota ja muutosta mahdollistavalla tavalla.

Kirjan suomalaisessa esipuheessa professori Jaakko Seikkula kirjoittaa Tom Andersenin tärkeimmän viestin olevan: ”Kunnioita ihmistä, älä pyri toisen muuttamiseen. Voit auttaa parhaiten olemalla läsnä jakamassa mitä hyvänsä elämässä onkaan tapahtunut.”

 

Miten kirja sai alkunsa? 

Tom Andersen kuoli tapaturmaisesti ja häneltä jäi kesken kolme käsikirjoitusta. Hänen entiset työtoverinsa Bengt Karlsson, Rolf Sundet ja Magnus Hald ovat toimittaneet käsikirjoitukset yhdeksi kirjaksi, jonka sisältö on edelleen yllättävän ajankohtainen. Kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun reflektiivisten työtapojen kehittäjän Tom Andersenin pitkän elämäntyön keskeisin sisältö on nyt tämän kirjan kansien välissä.

Tom Andersenin työtoverin ja ystävän professori Jaakko Seikkulan aloitteesta Kuva ja Mieli Oy kustansi kirjan suomenkielisen version. Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry tuki kirjan käännöstyötä.

Aapo Pääkkö

VET-perhe- ja pariterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja