Laadukkaan lastensuojelun avaintekijöitä kentän kertomana

Ihmiset ja ilmiöt | | 5.12.2023

Jaa artikkeli

Mitä tarkoittaa laatu lastensuojelussa?

 

Esitimme Valtakunnallisille Lastensuojelupäiville kokoontuneille alan ammattilaisille kysymyksen Mitä sinulle tarkoittaa laatu lastensuojelussa? Saimme kyselyyn yhteensä 338 vastausta. Suurin osa vastaajista täytti kyselyn paikan päällä ja osa vastasi sähköisesti. Vastaajien joukossa oli mm. hyvinvointialueiden ammattilaisia, kokemusasiantuntijoita, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden edustajia sekä sosiaalialan oppilaitosten (AMK, yliopistot) edustajia ja muita lastensuojelukentän toimijoita. Kyselyn lisäksi tässä kirjoituksessa on hyödynnetty lastensuojelupäivillä käytyjä keskusteluja eri ammattilaisten kanssa.

Kymmenen toistuvaa vastausta:

 • Oikea-aikaisuus
 • Riittävät resurssit
 • Pysyvät työntekijät
 • Kohtaaminen
 • Asiakaslähtöisyys
 • Vaikuttavuus
 • Luottamus
 • Osallisuus
 • Läsnäolo
 • Hyvä yhteistyö

Muita vastauksia olivat mm. moniammatillisuus, dialogisuus, yksilöllisyys, turvallisuus, kuulluksi tuleminen ja pysyvyys.

 

Vastaukset kertovat ammattilaisten ajatuksista lastensuojelutyössä keskeisistä laatutekijöistä.  Samalla nousee esiin työn haasteita, joihin vaikuttaminen voi olla vaikeaa.  Suurin osa vastanneista ammattilaisista korosti oikea-aikaisuuden merkitystä. Interventioiden, päätösten ja toimenpiteiden olisi oltava ajankohtaisia ja vastattava lapsen ja perheen tarpeisiin. Oikea-aikaisuus edellyttää riittävien resurssien lisäksi hyvää yhteistyötä ja sujuvaa tiedonvaihtoa eri toimijoiden, kuten sosiaalityöntekijöiden, terveydenhuollon ammattilaisten, koulujen ja viranomaisten välillä, jotta mahdolliset huolenaiheet voidaan havaita ajoissa ja asianmukaiset toimenpiteet voidaan käynnistää.

Toinen merkittävä näkökulma on riittävät resurssit ja pysyvät työntekijät. Laadukasta lastensuojelutyötä on vaikeaa tehdä ilman riittäviä resursseja. Työntekijöiden vaihtuvuus on tiedostettu haaste lastensuojelussa ja yleisesti sote-alalla. Riittävät resurssit kattavat sekä taloudelliset että inhimilliset voimavarat. Tilanne kuormittaa sekä työntekijöitä että asiakkaita. Kohtuullinen asiakasmäärä ja riittävä aika jokaisen asiakaslapsen ja hänen verkostonsa tukemiseen on ensisijaista. Työntekijöiden tuki ja jatkuva koulutus ovat keskeisessä osassa pysyvyyden edistämisessä. Tarjoamalla mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen (monipuolinen kouluttaminen) ja työn sisältöjen reflektointiin (työnohjaus, esihenkilön ja kollegoiden tuki) voidaan vähentää työntekijöiden uupumusta ja lisätä työhön sitoutumista.

Kohtaamisen, läsnäolon, luottamuksen ja osallisuuden tärkeys nousivat myös keskiöön vastauksissa. Vastauksista nousi aito halu ja tarve sosiaalityön ydintyön ja arvomaailman saamisesta työarjen keskiöön. Vastauksissa korostui asiakaslähtöisyys eli sen äärelle asettuminen, mitä juuri tämä lapsi/nuori/perhe tarvitsee. Sen mahdollistaminen edellyttää kuuntelevaa ja läsnä olevaa kohtaamista, asiakkaan osallisuuden kokemuksen vahvistamista, luottamusta sekä fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta.

Sekä fyysinen että emotionaalinen turvallisuus ovat keskeisiä näkökulmia sekä ammattilaisille että heidän asiakkailleen. Ammattilaislle fyysinen turvallisuus voi merkitä turvallisia kohtaamisia ja suojautumista mahdollisilta riskeiltä työtehtävissä, kun taas emotionaalinen turvallisuus liittyy sensitiiviseen vuorovaikutukseen ja luottamuksellisuuteen työyhteisössä. Asiakkaan näkökulmasta fyysinen turvallisuus voi tarkoittaa elinympäristön turvallisuutta ja fyysistä hyvinvointia, kun taas emotionaalinen turvallisuus korostaa turvallisia tiloja ilmaista tunteita ja käsitellä vaikeita kokemuksia.

Hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä moniammatillisuutta pidettiin tärkeänä. Myös työn vaikuttavuus korostui vastauksissa yhtenä keskeisenä lastensuojelun laatua määrittävänä tekijänä.

Vastausten pohjalta nousi esiin, että lastensuojelun ammattilaisten näkevät laatua määrittävinä tekijöinä niin työoloihin / rakenteisiin kuin työnsisältöihin liittyviä asioita. Ammattilaisten mukaan laatua lastensuojelussa ovat riittävät resurssit ja pysyvät työntekijät, asiakkaan kohtaamiseen ja yhteistyösuhteeseen liittyvät asiat kuten kuuntelu, läsnäolo ja luottamus sekä rakenteelliset asiat kuten moniammatillisuus, vaikuttavuus ja asiakkaan osallisuus. Toivottavasti nämä ammattilaisten tärkeänä pitämät laatutekijät keskiössä pitäen hyvinvointialueiden päättäjät ja organisaatiot voivat pyrkiä ohjaamaan toimintaa oikeaan ja toimivaan suuntaan – tähtäimenä laadukkaampi ja parempi lastensuojelutyö.

Vastaajien kesken arvottiin Traumainformoitu työote -kirja, josta voitte lukea lisää liki vuosi sitten julkaistussa kirjavinkissämme

 

Samalla vastaajilta kysyttiin, mistä aiheista ja/tai kenen ajatuksia lastensuojelusta he haluaisivat lukea. Ammattilaiset ilmaisevat monipuolisen kiinnostuksen lastensuojelutyöhön liittyviin artikkeleihin. Esille nousi kiinnostus lukea lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ajatuksia ja kokemuksia mutta myös ammattilaisten käytännön kokemukset kiinnostavat. Vastauksissa mainittiin erityisesti kiinnostus ruohonjuuritason työtä tekevien ammattilaisten kokemuksiin. Myös tutkittua tietoa monesta eri teemasta toivottiin.

 

Traumatietoisuus, traumaperäiset ongelmat ja tutkimustieto traumojen vaikutuksista nousivat selkeästi aiheista toivotuimmiksi. Olemme julkaisseet kaksi artikkelia traumatietoisuudesta Miksi traumatietoisuus on tärkeää lastensuojelussa? sekä Tietoisuus traumoista ja niiden vaikutuksista  ja kaksi artikkelia on vielä tulossa. Toivottua kokemusnäkökulmaa löytyy marraskuussa julkaistusta jutustamme kotiin vietävästä perhetyöstä: Avoperhekuntoutus – Yhden perheen matka sujuvampaan arkeen.

Artikkeleita vaikuttavuudesta toivotaan myös paljon. Artikkelissamme Mikä lastensuojelussa on vaikuttavaa? on kirjoitettu tutkimukseen perustuvia näkökulmia lastensuojelun avohuoltoon ja sijaishuoltoon. Toivotusta nepsy-aiheesta voimme vinkata lukemaan Mirva Keinäsen kokoamat kuusi tärkeää näkökulmaa työskentelystään lasten ja perheiden kanssa, joilla on neuropsykiatrisia haasteita.

Tässä alla vielä muutamia useassa vastauksessa esiin nousseita toiveita kirjoitusten teemoista. Olisiko sinulla sanottavaa näistä teemoista tai voisitko vinkata jonkun kenellä olisi?  Voit ilmoittautua kirjoittajaksi tai ehdottaa sisältöä tästä linkistä.

 • Lapsen oikeudet 
 • Edunvalvonta 
 • Ylisukupolvisuuden pysäyttäminen 
 • Koulua käymättömyys 
 • Työhyvinvointi 
 • Lastenpsykiatrian ja lastensuojelun yhteistyö 
 • Vanhemmuustyö sijoitettujen lasten vanhemmille 
 • Systeeminen suhdeperustainen työote 
 • Arviointityö 
 • Oikea-aikaisuus  
 • Ruohonjuuritason työskentelijöiden kokemukset
 • Tutkimukseen perustuvaa tietoa
 • Eroperhe lastensuojelussa
 • Nepsylasten ja nuorten tukeminen 
 • Lasten, nuorten ja perheiden ajatuksia ja kokemuksia
 • Perhekuntoutus 
 • Ennaltaehkäisevä päihde -ja mielenterveystyö