Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmällä vaikuttavaa tukea pakolaisperheille

Ihmiset ja ilmiöt | Iida-Maria Bimberg | 8.12.2022

Jaa artikkeli

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä tarjoaa ennaltaehkäisevää tukea pakolaisperheiden mahdollisiin perheen sisäisiin haasteisiin.

Pakolaisperheillä on taustallaan paljon perhesuhteita kuormittavia tekijöitä. He ovat joutuneet jättämään kotinsa ja verkostonsa, kulkemaan vaarallisen matkan tänne päästäkseen ja he ovat usein kohdanneet traumaattisia asioita esimerkiksi väkivaltaa. Matkan aikana perheenjäsenet ovat saattaneet myös tahtomattaan joutua erilleen toisistaan. Epävarmuuden tunteet ja uuden elämän aloittaminen vie usein vuosia. Turvallisuuden tunne, kokemus siitä, että voi luottaa siihen, mitä huominen tuo tullessaan järkkyy. Kaikki tämä ymmärrettävästi ja tutkitusti kuormittaa perheen hyvinvointia. 

Pakolaistaustaisten määrän lisääntyessä Suomessa, tulee sote-alan ammattilaisten kyetä vastaamaan näiden perheiden tarpeisiin. Työntekijöillä on usein epävarmuutta pakolaisperheiden kanssa työskentelyssä, johtuen tulkkiavusteisuudesta ja ylipäätään eri kulttuurista tulevien, mahdollisesti traumatisoituneiden perheiden kohtaamiseen liittyen.

Kehitin Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmän vastaamaan tähän tarpeeseen. Menetelmän avulla työntekijät saavat tarvitsemaansa tietoa, sekä konkreettisia työvälineitä pakolaisperheiden tukemiseen. Työmenetelmä huomioi pakolaisuudesta johtuvat riskitekijät, kotoutumisen dynamiikan, traumatietoisuuden ja tulkkiavusteisuuden perhetyössä. 

 

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä on tarkoitettu ennaltaehkäiseväksi ja varhaisen vaiheen tukimuodoksi, ja on perheelle täysin vapaaehtoista. Se tarjoaa kahdeksan kohdan teemoitetun rungon ja runsaasti konkreettisia työvälineitä teemojen käsittelemiseen perheiden kanssa.  Tapaamisilla muun muassa tarkastellaan perheen jäsenten rooleja sekä vanhempien omaa perhetaustaa ja sen vaikutusta vanhemmuuteen, tarjotaan psykoedukaatiota kotoutumisen prosessista sekä traumaattisten kokemusten vaikutuksista, tuetaan suotuisaa vuorovaikutusta ja tunneilmaisua sekä pyritään vahvistamaan perheen identiteettiä elämän muutosten jälkeen. 

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä on ollut käytössä Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa vuoden 2020 alusta alkaen. Sitä tarjottiin kaikille asiakasperheille ennaltaehkäisevänä tuen muotona pakolaisuuden kokemusten jälkeen. Menetelmän vaikuttavuus huomattiin alle vuodessa lastensuojeluasiakkuuksien pudotessa puoleen ja perhetyön asiakkuuksien pudotessa kolmannekseen aiemmasta. Huomasin tietenkin vaikuttavuuden myös käytännössä työssä. Perheet sitoutuivat työskentelyyn hyvin, kokivat tuen tarpeelliseksi ja auttavaksi. Työskentelyn myötä pystyttiin useammissa perheissä lopettamaan jo pitkään kestäneitä lastensuojelun ja perhetyön asiakkuuksia. 

Menetelmää koulutettiin ensimmäisen kerran osana PALOMA 2-hanketta, mutta nykyiseen muotoonsa sain kehitettyä koulutuksen Turvallinen Oulu -hankkeen aikana, jolloin koulutimme Oulun alueen perheiden kanssa työtä tekeviä. Tämän jälkeen, yhteistyössä PALOMA-osaamiskeskuksen kanssa, on koulutettu myös KYS-erva alueen työntekijöitä. Työntekijöiden palautteet koulutuksista ovat olleet erinomaisia, kaikki suosittelisivat koulutusta kollegalleen ja koulutus sai parhaan mahdollisen arvosanan. Kaikki koulutetut kokivat saaneensa koulutuksesta konkreettisia menetelmiä ja osaamista pakolaisperheiden kanssa työskentelyyn. Koulutuksen avulla työntekijöiden osaaminen lisääntyi myös tulkkiavusteisesta ja traumatietoisesta työskentelystä. 

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä on saanut valtakunnallista tunnustusta voittamalla mm. Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun. Materiaalit ovat kaikkien vapaasti käytettävissä! Menetelmän kehittäjänä toivon, että se antaa rohkeutta ja välineitä pakolaisperheiden tukemiseen!

Lisätietoa Innokylän verkkosivuilla.

Koulutuspyynnöt ja kysymykset: iida.bimberg(at)gmail.com

Iida-Maria Bimberg

Osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, Sosionomi AMK, Sosionomi YAMK-opiskelija