Osaamisnäkökulma: Psykologina lastensuojelun avotyössä

Näkökulma | Emmi Marttila, Mirva Keinänen, Diana Cavonius-Rintahaka | 20.5.2022

Jaa artikkeli

Psykologi voi omalla työpanoksellaan ja yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa täydentää lastensuojelussa tehtävää työtä tuoden siihen laaja-alaista ymmärrystä ihmisen kehityksestä, persoonallisuudesta sekä mielen toiminnoista.

 

Psykologin työ lastensuojelun avohuollon kentällä on haastavaa, rikastuttavaa ja antoisaa yhdessä tutkimista ja pohtimista asiakkaan kanssa. Erilaiset muuttuvat asiakastilanteet vaativat oman työskentelytavan sopeuttamista, joustamista, nöyryyttä ja ennen kaikkea asiakkaan arvostamista ja toimivaa yhteistyösuhdetta, jossa kaikkea työtä ohjaavana ohjenuorana tulee olla lapsen etu ja hyvinvointi.

Olen työskennellyt lastensuojelun avotyössä psykologina nyt noin kuuden vuoden ajan ja sitä edeltävästi perheneuvolassa työskennellessäni tein tiivistä yhteistyötä myös lastensuojelun kanssa. Koen, että lastensuojelusektorilla toimivan psykologin soveltamismahdollisuudet ovat laajat ja oman työnkuvan muotoutumiseen vaikuttaa suuresti se, millä painotuksilla tai millä työkentällä psykologi työskentelee. Itse avotyössä työskentelevänä psykologina olen tehnyt sekä arviointityöskentelyjä perhe- ja vanhemmuuden arvioinneissa sekä olosuhdeselvityksissä, kuntouttavaa työskentelyä perhekuntoutustyössä ja tehostetussa perhetyössä sekä yksilötyöskentelyä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.  

Lastensuojelusektorilla psykologi pääsee hyödyntämään taitojaan esimerkiksi mielenterveyden, kehityspsykologian sekä vuorovaikutushaasteiden asiantuntijana. Psykologisella teoria- ja tutkimuspohjalla voi luoda enemmän ymmärrystä perheiden tilanteeseen ja tuoda luotettavuutta esimerkiksi arviointityöskentelyihin perustamalla oma näkemys tutkimustietoon. Psykologi voi omalla työpanoksellaan ja yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa täydentää lastensuojelussa tehtävää työtä tuoden siihen laaja-alaista ymmärrystä ihmisen kehityksestä, persoonallisuudesta sekä mielen toiminnoista. Lastensuojelusektorilla psykologit voivat tuoda erityistä ammatillista näkemystä mielenterveyden haasteiden ymmärtämiseen ja hoitoon sekä niiden vaikutuksesta perhetilanteisiin ja lapsen kehitykseen.

 

Kuva: Eero Pyykkö 2022

 

Pidän tärkeänä, että jokaisen asiakkuuden alussa tavoitteet keskustellaan yhteisesti asiakkaan tai perheen kanssa. Usein tavoitteet liittyvät mielenterveyden haasteiden helpottumiseen, perhevuorovaikutuksen paranemiseen tai vanhemmuuden osa-alueeseen, esimerkiksi rajojen ylläpitämiseen tai mentalisaation vahvistamiseen. Arviointityöskentelyssä puolestaan voi tavoitteena olla esimerkiksi kokonaisvaltaisen kuvan saaminen perheen tilanteeseen vaikuttavista ajankohtaisista tekijöistä. Työskentelyssä tavoitteiden saavuttamisen lähtökohdaksi pidän toimivaa yhteistyösuhdetta, jolloin aidon kunnioittamisen ja luottamuksen avulla voidaan saavuttaa taso, jossa kipeitäkin asioita on mahdollista tarkastella ja niiden parissa työskennellä. Koen myös tärkeänä asioiden tarkastelun laajemmasta näkökulmasta, jolloin on usein mahdollista löytää selittäviä tekijöitä perheen tilanteelle – laajempi ymmärrys lisää myös perheenjäsenten myötätuntoa itseään kohtaan ja auttaa asioiden käsittelyssä.

Oman työn haastekohdat kiteytyvät monihaasteisuuden ympärille - lähes aina työskentelemme tilanteessa, jossa perheen tilanne on kriisiytynyt tai perheessä vaikuttaa yhtäaikaisesti useita, vaikuttavuudeltaan erilaisia, haasteita. Ajoittain joudumme myös tilanteisiin, joissa lapsen edun toteutuminen ei vastaa aina kaikkien osapuolten toiveisiin. Näissä tilanteissa olen kokenut tärkeäksi oman ammatillisen mielipiteen selkeän jäsentämisen sekä aktiivisen vuoropuhelun perheen muiden työntekijöiden sekä perheenjäsenten kanssa yhdistettynä toimivaan työnohjaukseen. Haastavalla ja herkällä kentällä työskenneltäessä on myös tiedostettava sijaistraumatisoitumisen riskit ja pidettävä huolta omasta hyvinvoinnistaan. Haastavuudesta huolimatta työssä palkitsevat ne hetket, joissa nuori toteaa uskaltavansa nyt puhua ja luottaa, pieni lapsi leikkii ensimmäistä kertaa kuukausiin, vanhempi tuo esiin sen, miten kuulluksi tuleminen parantaa, tai perhe on löytänyt yhdessä olemisen tavan. Ne hetket ovat tämän työn ydintä ja auttavat jatkamaan silloin, kun epävarmuus oman työn vaikuttavuudesta haastaa mieltä.

 

Emmi Marttila

Psykologi (PsM)

Mirva Keinänen

Mirva Keinänen

Sosionomi (AMK), NEPSY-valmentaja

Diana Cavonius-Rintahaka

Diana Cavonius-Rintahaka

Terveystieteiden tohtori